Známy logopéd a surdopéd v Klube nadaných detí - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
August 2021
LOGICKÉ ÚLOHY PRE DETI
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE VAŠICH PREDŠKOLÁKOV! POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. TESTOVÉ ÚLOHY PRINÁŠA CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
August 2021
PROJEKTY 2021/2022
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Známy logopéd a surdopéd v Klube nadaných detí

Aktivity
Svetom špeciálnej pedagogiky previedol nadaných známy logopéd a surdopéd

Medzi prešovské nadané deti zavítal bývalý dlhoročný riaditeľ internátnej Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove PaedDr. František Dancák.
Lásku k remeslu odštartoval učiteľ
Novembrové stretnutie zaostrilo pozornosť na logopedickú starostlivosť v Prešove a jeho okolí. Za účasti vzácnej osobnosti  absolvovali nadané deti zaujímavú exkurziu špeciálnym školstvom. Dlhoročný riaditeľ Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove PaedDr. František Dancák začal rozprávanie o sebe spomienkou na detstvo. Mal veľký vzor – svojho učiteľa. Už vtedy sa rozhodol stať sa pedagógom a starať sa o deti so zdravotným znevýhodnením. Po štúdiu logopédie a surdopédie v Trnave sa vrátil do metropoly východu, kde začal pracovať na škole, ktorá nesie meno prvého prešovského logopéda PhDr. Pavla Sabadoša.

Riaditeľ za volantom autobusu
V roku 1983 sa stal PaedDr. František Dancák riaditeľom školy, ktorú viedol do roku 1991. Na stretnutí s nadanými deťmi spomínal na život zariadenia pre zdravotne postihnuté deti. Vysvetlil dôležitosť slovnej reči pre nepočujúcich. Priblížil náročnú prácu v tomto školskom prostredí, kde nechýbali kurzy pre zajakavých, logopedická rozcvička, organizácia rôznych mimoškolských aktivít, príbeh o zajakavom chlapcovi, či vydávanie nových učebníc slovenského jazyka pre 6., 7. a 8. ročník.
PaedDr. Dancák počas pôsobenia na Spojenej škole Pavla Sabadoša absolvoval tiež kurz šoférovania na autobuse. Dôvod bol jednoduchý: škola jeden získala, vďaka čomu mohli učitelia so žiakmi cestovať a spoznávať nové miesta.
Služby pre chybne hovoriacich
Nadané deti v Prešove sa najviac zaujímali o logopedickú starostlivosť v Prešove: prázdninové logopedické kurzy pre chybne hovoriacich, prázdninové kurzy pre zajakavých, či logopedickú poradňu. Momentálne je náš hosť na dôchodku, no učenie ho baví naďalej. Externe pôsobí na vysokoškolskej pôde. A to na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde svoje cenné skúsenosti odovzdáva študentom – budúcim špeciálnym pedagógom.

Úspešný i medzi nadanými
Súčasťou stretnutia s doktorom Dancákom bolo skúšanie. Tentokrát netradične testovali nadané deti. Logické úlohy zvládol náš hosť na jednotku. Záver stretnutia spestrili logické hračky a stavebnice. Bolo to úžasné spojenie, osožné pre obe strany.
Zo života Františka Dancáka - riaditeľa
V rokoch 1983 – 1991 viedol PaedDr. František Dancák Spojenú školu Pavla Sabadoša, kde predtým dlhé roky učil. V tomto období bol rozvoj školy zabezpečovaný skvalitňovaním materiálových podmienok pre výchovno-vzdelávací proces, ako aj modernizáciou metód a metodických postupov pri výchove a vyučovaní sluchovo postihnutých žiakov. Popri modernizácii vybavenia internátnej časti školy boli priebežne doplňované učebné pomôcky. Najmä trojrozmerné, pre jednotlivé vyučovacie predmety, vrátane didaktickej techniky. Na tomto základe bolo možné modernizovať aj metodiku vyučovania. Zavedenie mikropočítačovej techniky umožnilo napríklad využívanie špecifických mikropočítačových programov pri vyučovaní. Celoštátne sa riešil nový obsah vyučovania matematiky. Zabezpečenie ďalších kolektívnych načúvacích prístrojov, ako aj vybavenie všetkých žiakov individuálnymi načúvacími aparátmi umožnilo skvalitňovať využívanie sluchového vnímania v procese tvorenia a rozvíjania reči.

Zabezpečeniu komplexnej starostlivosti o sluchovo postihnuté dieťa v podmienkach školy prispelo zriadenie pracoviska školského psychológa, operátora audiovizuálnej techniky, ako aj zriadenie ambulancie pre odborného lekára – foniatra, ktorý jeden deň v týždni zabezpečoval odbornú lekársku starostlivosť. „Pravidelné využívanie kúpaliska, školského autobusu, tematických vychádzok, účasť našich žiakov na športových podujatiach v integrácii s počujúcimi žiakmi, celoškolské kultúrno-spoločenské podujatia, súťaže, hry, umožňovali rozširovať životné skúsenosti žiakov, rozvíjať rečové zručnosti a obohacovať tak aj citový rozvoj osobnosti nepočujúcich detí,“ zaspomínal si skúsený pedagóg PaedDr. František Dancák.

Prvá logopedická poradňa na Slovensku vznikla 1. októbra 1950 v Prešove; šlo o iniciatívu učiteľa ústavu pre hluchonemých v Prešove Pavla Sabadoša, primára MUDr. A. Čisárika, vedúceho ORL oddelenia ÚNZ, resp. i riaditeľa ÚNZ v Prešove MUDr. P. Englera, ktorý bojoval za vznik tejto poradne ešte pred vydaním jestvujúcich Smerníc pre logopedickú starostlivosť v roku 1952.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah