Logická olympiáda - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
August 2021
LOGICKÉ ÚLOHY PRE DETI
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE VAŠICH PREDŠKOLÁKOV! POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. TESTOVÉ ÚLOHY PRINÁŠA CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
August 2021
PROJEKTY 2021/2022
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Logická olympiáda

Aktivity
Nadaní žiaci z celého Slovenska preverili logické myslenie v Logickej olympiáde

11. apríla 2018 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 6. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.
Organizátorom najväčšej súťaže pre intelektovo nadané deti na Slovensku je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad Prešov – Odbor školstva, Mesto Prešov a Nadácia Eset.

Otvorenie podujatia sa nieslo vo sviatočnej atmosfére. Viac ako stovka finalistov (víťazov školských kôl) zasadla do vysokoškolských lavíc s veľkým očakávaním. Spoločne s učiteľmi, odbornými zamestnancami školstva, rodičmi i pozvanými hosťami sa úvodného slova ujala psychologička a riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková.  Zúčastnených pozdravili (aj) hostia: prodekanka pre vedu, akreditáciu a doktorandské štúdium PF PU v Prešove doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. a autor a organizátor Logickej olympiády, špeciálny pedagóg z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Ľuboš Lukáč.

Súčasťou otvorenia finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov bolo slávnostné oceňovanie študentov, ktorí prispeli k realizácii projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátori rozhodli o ocenení dvoch študentov: Martin Klovanič (študent Prímy, 8-ročné Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov), Martin Žemlička (študent 3. ročníka, Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov). Spomedzi zúčastnených súťažiacich organizátori ocenili jedného súťažiaceho, ktorý sa každoročne prebojoval do finálového kola Logickej olympiády a zároveň má množstvo študijných úspechov v rôznych oblastiach v školskej i mimoškolskej činnosti. Oceneným sa stal: Ján Kolár (žiak 5. ročníka, Základná škola, Školská 482/1, Hliník nad Hronom). Cenu prevzal Samko Kolár (brat oceneného Jána Kolára). Organizátori projektov pre nadané a talentované deti venovali oceneným pamätnú plaketu Rozumieme nadaným 2018 a darčekové poukážky.
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnila už šiestykrát počas existencie tried pre intelektovo nadaných žiakov pri základných školách na Slovensku a predstavuje svojim rozsahom najväčšiu akciu, ktorá bola doposiaľ na Slovensku realizovaná pre túto skupinu detí.

Testovanie prebehlo v dvoch súťažných kategóriách: v kategórii A - žiaci 1. -4. ročníka základných škôl a v kategórii B - žiaci 5. -9. ročníka základných škôl. Súťaž sa začala školskými kolami, ktoré sa uskutočnili vo februári 2018, víťazi školských kôl sa stretli vo finále na celoslovenskom kole Logickej olympiády.

V školských kolách sa súťaže zúčastnilo viac ako 2280 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním z celého Slovenska. Úlohy v testoch boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie.

Spomedzi stovky intelektovo nadaných žiakov, ktorí postúpili do finálového kola súťaže, obsadili v kategórii A prvé tri miesta Jakub Dzúr (ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec), Michal Vigaš (ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica), Richard Boldiš (ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom).  

V kategórii B sa na prvom mieste umiestnil Matúš Jonastik (SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava), na druhom mieste Samuel Tamáš (ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou) a na treťom mieste sa umiestnil Dominik Luksaj (ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné). Víťazi si odniesli veľmi pekné ceny – RC DRON, 3D okuliare pre virtuálnu realitu, knižné publikácie, DVD filmy, tričká, reklamné predmety, rôzne stavebnice a spoločenské hry.
Paralelne s testovaním žiakov prebiehala séria zaujímavých prednášok z oblasti edukácie nadaných žiakov. Medzi odborníkmi, ktorí prednášali a diskutovali s prítomnými o problematike nadania a edukácie žiakov s nadaním, bol významný psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., ktorý sa vo svojej prednáške venoval téme Nadané deti a inklúzia. Bezpečné vzdelávacie prostredie pre nadaných priniesli vo svojom spoločnom bloku riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA v Bratislave PhDr. Jana Jurášková, PhD. a riaditeľka Centra nadania, n.o. Mgr. Martina Mátychová, PhD. Psychologička Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Slavomíra Zajacová zaujala prednáškou pod názvom Ako školy ničia kreativitu žiakov. Špeciálni pedagógovia centra Mgr. Ingrid Storinská a Mgr. Ľuboš Lukáč predstavili jedinečný spôsob mimoškolského vzdelávania nadaných žiakov v prvom Klube nadaných detí v Prešove, ktorý založili pred piatimi rokmi. Mgr. Anton Frič z LEAF Academy predstavil medzinárodnú strednú školu, ktorá podporuje a učí kriticky myslieť. Školu,  v ktorej tímová práca a chuť zlepšovať sa je dennou rutinou. Prácu v Školskom klube detí objasnila vo svojom výstupe Mgr. Zuzana Hudecová zo Základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Témou prednášky bola Efektívna tvorivosť v Školskom klube detí. Záverečným vystúpením spestrili program odborného seminára nadané deti z Prešova. Tie vystúpili so svojimi prezentáciami v cudzom jazyku (anglický, nemecký). Publiku sa predstavili postupne: Michael Filip McLean, Emily Megan Witton, Nina Stredná, Martin Šima a Adam Lange. Samotné (obrazové) prezentácie boli pre prítomných v slovenskom jazyku.

Zaujímavým workshopom deti previedol akademický maliar, vysokoškolský pedagóg a odborník na čínsku kaligrafiu vysokoškolský pedagóg doc. Peter Kocák, akademický maliar, PhD. Nadaní školáci spoznali veľmi pútavým spôsobom minulosť čínskej kaligrafie až po súčasnosť. Finalisti Logickej olympiády nadaných žiakov z celého Slovenska si nielen vypočuli zaujímavú prednášku, ale nazreli aj do množstva jedinečných kaligrafií akademického maliara doc. Petra Kocáka, PhD. Napokon sa nadaní súťažiaci pokúsili o vlastné diela, ktoré sa vydarili.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Logickej olympiády prebehlo za účasti všetkých pozvaných hostí i súťažiacich.

Úspešný 6. ročník Logickej olympiády priniesol so sebou mnohé ďalšie akcie pre nadaných, ako napr. IQáčik (logické sústredenie nadaných žiakov), IQ škola, Večer Talentov, súťaž pre predškolákov Malá Logická Olympiáda či vznik portálu nadaných detí s celoslovenskou pôsobnosťou Rozumiemenadanym.sk. Výsledky šiesteho ročníka súťaže a ohlasy na ňu podporili organizátorov v myšlienke pokračovať aj v budúcnosti v ďalších stretnutiach v rámci Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah